لس آنجلس لیکرز 2020 NBA برنامه پس از راه اندازی مجدد

در اینجا لس آنجلس لیکرز 2020 NBA راه اندازی مجدد برنامه (West Coast بار):

دوشنبه, جولای 30 در مقابل کلیپرز 6 بعد از ظهر TNT

شنبه, اوت. 1 در مقابل رپتورز 5:30 p. m., ESPN

دوشنبه, اوت. 3 در مقابل جاز 6 p. m., ESPN

چهار شنبه, اوت. 5 در مقابل رعد و برق, 3:30 p. m., ESPN

پنج شنبه, اوت. 6 در مقابل موشک 6 بعد از ظهر TNT

شنبه, اوت. 8 در مقابل پیسرز 3 p. m., مخفف کلمه تری نیتروتولوئن

دوشنبه, اوت. 10 برابر قطعات 6 بعد از ظهر TNT

پنج شنبه, اوت. 13 در مقابل پادشاهان TBD