درآمد آموزش زبان انگلیسی چقدره؟

آیا می‌دانستید که 65درصد از مدیران برای بسط در استخراج‌وکار خویش به یادگیری گویش انگلیسی نیاز دارا&z

توسط مدیر سایت در 26 خرداد 1402

آیا می‌دانستید که 65درصد از مدیران برای بسط در استخراج‌وکار خویش به یادگیری گویش انگلیسی نیاز دارا‌هستند؟ شما چنددفعه آمـوزش زبـان انگلیسی را شروع کرده و پـس از مدتی آن را رها کرده‌اید؟ ولی مدیران ارشـد سازمان‌ها و شـرکت‌ها، افـراد پرمشـغله‌ای می باشند کـه به‌دلیـل اپ فشرده کاری، مجال کافی بـرای یادگیری و زبان‌آموزی ندارنـد. آیا گمان می کنید این مورد، راه‌حل قابل قبولی ندارد؟

با شیوه های به‌روز «موسسه نیو زبان» کل مدیران میتوانند زبان آموزی داشته باشند.
موسسه نیو گویش قدم به قدم در کنار مدیران سازمانی

موسسـه افـق رابطه فی مابین المللـی نیو گویش (موسسـه نیو زبان) بـا مربیـان مجـرب همـواره درصدد بـوده تا این فضای خالی آموزشـی را برای مدیران برهان و ارشـد سـازمانی لبریز نماید. از همیـن‌رو به طور تخصصـی زمان‌های متنوع آمـوزش زبان انگلیسـی را ویـژه مدیران ارشـد، مدیران میانی و کارمندان سـازمان‌ها در سراسـر کشـور پیاده سازی و برگزار می‌نماید.

در طراحـی محتـوای این زمان‌ها دو استدلال اصلی مدنظر قـرار گرفته می‌شـود؛ نخسـت حوزه تخصصـی کار سـازمان در راس اعتنا قرار می گیرد و سـپس نقشـه شیوه مناسـب هر سـازمان در مسـیر یادگیری گویش انگلیسی طراحـی می‌شـود.
گویش‌آموزی براساس فرهنگ وتمدن سازمانی

«موسسـه نیو زبان » طـی همفکـری بـا مدیـران آمـوزش، منابع انسـانی و مدیران دلیل و بعداز آشـنایی متمدن سـازمان، اشـراف بـه ماموریت سـازمانی و برگزاری گرد‌همایی نیازسنجی، نقشه رویکرد دسته را مهیا می‌نماید و آن گاه براسـاس شـناخت به دسـت آمـده، مناسـب‌ترین اسـتاد و باصرفه تریـن الگـوی آمـوزش را انتخـاب می‌نماید.

برایـن اسـاس، زمان‌هـای آموزشـی« موسسـه نیو گویش »، نیو زبان بـرای مدیـران ارشد سـازمان شـامل مدیرعامـل، اعضـای هیئت مدیـره و معاونـان به صـورت کلاس هـای تکنفـره (VIP) برگـزار می‌شـود. پیـش از شـروع زمان، یـک جلسـه نیازسـنجی بـا ایـن مدیـران برگـزار شـده و در راسـتای با صرفه‌سـازی تجارب‌هـای گذشـته مدیران از زبان‌آمـوزی، زمان‌هـا از سـوی مربـی تنظیـم گردد.

«موسسـه نیو گویش» بـرای مدیـران میانی سـازمان، کلاس‌هـای گروهـی دو تـا چهـار نفـره (CIP) در نظـر گرفتـه اسـت؛  زبان نیو همچنیـن کارشناسـان و سرپرسـتان سـازمان می‌تواننـد در کلاس‌هـای گروهی نسبتاً ۶ نفره، کمپانی داشته باشند. ایـن عصر هـای زبان آمـوزی در سـازمان‌ها هـم به صـورت حضـوری و هـم به صـورت غیرحضوری و آنلاین در سراسر میهن برگزار میگردد.

یادگرفتن گویش انگلیسی برای مدیران پرمشغله چه‌گونه میباشد؟
مشی آموزشی موسسه نیو گویش

سـازمان‌ها نیازهـای راهبردی و فرهنگ وتمدن سـازمانی متفاوتـی دارا‌هستند؛ از همیـن رو در مورد گویش آموزی سبک‌هـای مدرسـه‌ای و آموزشـگاهی چنـدان ثمربخـش وجود ندارد. بـا توجـه بـه مشـغله مدیـران، «موسسـه نیو گویش» این انعطـاف را دارااست که هـم نیاز فـردی را پوشـش دهد و هـم همگام با مدیرعالـی سـازمان پیش برود و ایـن جنبش را بر اسـاس مـدل یاددهی- یادگیـری عملیاتـی نماید.

«موسسـه نیو زبان» با هـدف آسـان و اثربخش‌خیس کردن فرآینـد یادگیـری بـرای بزرگسـالان، متـد آموزشـی جدیـدی بـه نـام«KLS»را پیاده سازی کرده اسـت؛ در ایـن طریق تمرکـز اصلـی آمـوزش بـر شـنیدار و تقویت مهارت Listening اسـت. در ادامـه ایـن فرآینـد یادگیـری، تمرکز یادگرفتن بـر حرف کردن یـا مهـارت Speaking میباشد. به این ترتیب رویکـرد «موسسـه نیو زبان»، مبتنـی بـر یادگرفتن‌هـای کتاب‌محـور نیسـت و مهارت‌هـای اساسی مدنظر عصر، براسـاس ویدئوهای آموزشـی تقویـت خواهنـد شـد.

بـرای پاسـخگویی بـه نیاز تخصصـی صنعت های مختلـف در زمینـه زبان‌آموزی، مربـی بـا درک کردن بـه گرفتاری‌های مدیـران در هر صنعـت، ویدئوهـای بـه‌روز همـان حـوزه را در اختیـار آن‌هـا قـرار می‌دهـد. در ایـن شیوه، از یکسـو مدیـر محتـوای علمـی حـوزه خـود را در بسـتر گویش انگلیسـی خاطر خواهد گرفت و از سوی دیگـر، از آخریـن داده ها حوزه خـود دانایی پیدا خواهد کرد.
سرویس ها آموزشی موسسه نیو گویش

سرویس ها آموزشـی «موسسـه نیو گویش» براسـاس نیاز مدیران، دربرگیرنده زمان‌های ذیل می گردد:

عصر حضوری در فضای ماهر اطراف فعالیت
زمان آنلاین در مقطع انعطاف‌پذیر
عصر تلفنی در بازه از صبح زود تا شامگاه

وجه تمایز موسسه نیو زبان

براسـاس مصاحبـه و نظرسـنجی «موسسـه نیو گویش» بـا مدیـران ارشـدی کـه در عصر‌هـای این موسسـه حضور داشـته اند، آنچـه سـبب تمایـز ایـن موسسـه با سـایر موسسـه ها شـده، پیگیـری بـرای زبان آموزی تـا واپسین مراحـل اسـت؛ در ایـن راسـتا بـا توجـه بـه مشـغله مدیـران، انعطاف‌پذیـری در زمـان برگـزاری کلاس‌های آموزشی مدنظر قرار میگیرد.
فریم آموزشی با تجربه

«موسسـه نیو گویش» بـه دلیـل نـوع رابطـه‌ای کـه بـا سـازمان‌های بـزرگ و مدیـران ارشـد شـرکت‌های بلندتر دارااست، بـا شعور تمامـی نازکی‌هـا و حساسـیت‌ها، فریم آموزشـی و اداری خـود را گزینش می‌کنـد. از همین رو در جـذب نیروی انسـانی خویش به عنـوان استاد و قاب اداری، بسـیار دقیـق و نکته سـنج اسـت. صفاتـی همچـون تجربـه بـالا و مهـارت کافـی که شـرط اساسی جـذب مدرسـان و کارکنـان موسسـه نیو گویش اسـت، صداقـت، رازداری و همینطور حسـن کردار و صبوری از جملـه خصوصیت‌هـای افـراد در زمـان اسـتخدام به شـمار می روند.

یادگرفتن زبان انگلیسی برای مدیران پرمشغله به چه شکل میباشد؟

مثال‌های غالب فراگیری «موسسه نیو گویش»

«موسسـه نیو گویش» بیشتراز ۲۰ سال اسـت کـه تجربـه فراگیری تخصصی زبان انگلیسی بـه مدیـران ارشـد شـرکت‌ها را در کارنامه خـود دارااست؛ از همیـن‌رو بـرای مدیـران سازمان‌های بـزرگ مرزوبوم، در منطقههای نفـت، گاز، پتروشـیمی، خزانه‌ها، بازار سرمایه، معـادن و صنعت های معدنی و فلزات و بخش اعظمی ناحیههای تخصصی دیگر که شـرکت‌های آن‌هـا در زمره شـرکت‌های ایران بزرگ قـرار دارنـد، ماننـد بانـک ملـت، هلدینـگ خلیج فـارس، سرویس ها انفورماتیک، فـولاد مبارکه و ذوب آهـن اصفهان آمـوزش زبان آمـوزی دارااست. در کنـار این شـرکت‌های بلندمرتبه، سـازمان‌های بزرگـی ماننـد سـازمان بنـادر و دریانـوردی، فرابـورس، سـازمان حفـظ نباتـات و رویکرد آهـن جمهوری اسـلامی جمهوری اسلامی ایران نیـز در فهرسـت سرویس ها گیرنـدگان موسسـه نیو گویش قرار می‌باشند.