هر آنچه درباره سقف متحرک پارچهای باید بدانید

این جدول شامل اطلاعاتی ازجمله AUC، بازة اطمینان 95 % از کارایی بهدستآمده در نحوه پیشنهادی، فراخوانی، اعتنا و ا

توسط AKHBAREBARTAAAR در 12 اردیبهشت 1401
این جدول شامل اطلاعاتی ازجمله AUC، بازة اطمینان 95 % از کارایی بهدستآمده در نحوه پیشنهادی، فراخوانی، اعتنا و امتیاز F-1 در پیشبینی الگوهای بیماری کووید-19 است. بهمنظور پیشبینی معیارهای دارای در مسئله کووید-19، تیم دادههای قانونی استفاده شده که شامل اطلاعات دربارة تعداد موارد تأییدشده، مرگومیر و مقدار بهبودی در ارتفاع همهگیری کووید-19 در میهن است. نتایج بهدستآمده در این جدول نشان میدهند عملکرد نحوه پیشنهادی بهمنظور پبشبینی الگوهای بیماری کووید-19 در سری وقتی کوتاهمدت 81/93 درصد و در بلندمدت 33/91 درصد است. در جدول 4 مقدار عملکرد محاسبهشده براساس شاخصهای استاندارد نظارت و اکران دیتا است. جزئیات نحوه آنالیز نیز پیشتر در همین بخش بیان شده است. در این پژوهش به جهت پردازش خروجی نوع پیشنهادی خمش هنگامی پویا فازی مدل 2، بهصورت عددی از الگوریتم کارنیک - مندل به کار گیری شده است. در ادامه و در رخ 4 نمایشی از بازة اطمینان و مقدار ردپای عدم قطعیت از مقدار ابتلا به مورد ها جدید و موارد مرگ در بازة شش ماه در جمهوری اسلامی ایران نمایش داده شده است؛ به طوری که پیشبینی در همین پژوهش برای ماههای مهر، آبان و آذر انجام شده است. همچنین، بیان شد رئیس عدم قطعیت در مشکلات تصمیمگیری، باوجود پیشنهادهای متفاوت ارائهشده در طول سالهای اخیر، هنوز یک مسئله تحقیقاتی مضاعف چالشبرانگیز می باشد و یکی از کاراترین مدلها در سالهای آخر استعمال از مجموعههای فازی مدل 2 در فرایندهای تصمیمگیری پیچیده است. اساسی توجه به این‌که همهگیری کرونا براساس ویروس کووید-19 یک مسئله پیچیده و لازم است، استعمال از پتانسیل روشهای پیشنهادی در همین پژوهش بهمنظور مدیر عدم قطعیت در همچین پدیده پیچیدهای، عملکرد و توان طرز پیشنهادی را محک میزند. در این پژوهش بهمنظور تصدیق کارایی و عملکرد مدلهای پیشنهادی از جزء‌جزء‌کردن و تحلیل منحنی ROC برای نشاندادن کارایی روشهای پیشنهادی استفاده شده است. به کار گیری از روشی جامع برای کمتر دسته باز‌نگری شد که در عمل دوچندان مشقت بار است. در همین بخش پروسه کاهش مدل مرکز به وسیله الگوریتم کارنیک - مندل بهمنظور کمتر دسته استعمال شده است. همچنین، بهمنظور پیشبینی الگوهای بیماری کووید-19، مهم به کارگیری از الگوریتم تبرید تدریجی مجموعه ویژگیهای تأثیرگذار گزینش و استعمال شدهاند. سپس اهمیت استفاده از روش اعتبارسنجی 10- منتخب برای نظارت طریق پیشنهادی در مسئله پیشبینی الگوهای بیماری کووید-19 براساس معیار محاسبة عملکرد ناحیة ذیل منحنی (AUC) نتیجه های بهدستآمده در جدول 5 نشان داده شدهاند. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان اکثر در گزینه استخر حساس سقف متحرک لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.