کتاب آشپزی فنی حرفه ای tagged posts

کتاب آشپزی

استان بوشهر با وجود منابع عظیم نفت و گاز در منطقه ، همچنان به عنوان یکی از فقیرترین استانهای کشور شناخته می شود. این استان به شدت از کمبود زیرساخت های فرهنگی به ویژه کتابخانه رنج می برد. طبق آخرین آمار کتاب آشپزی، برای هر 100 نفر فقط 2 متر مربع فضای کتابخانه وجود دارد. کل فضای کتابخانه های عمومی استان بوشهر 24309 متر مربع است که طبق آمار 31٪ کتابخانه های واقع در روستاها و 69٪ شهرهای استان است.

همچنین در هر 100 نفر 80 كتاب در استان وجود دارد...

Read More