دیکشنری تخصصی عمران ابادیس tagged posts

گردشگری ترجمه – خدمات زبان سفر

هفتاد و یک درصد زمین را آب پوشانده است. اما بیست و نه درصد باقی مانده آنقدر چیزهای زیادی برای ارائه به ما دارد که یک فرد تنها نمی تواند همه آن را در یک عمر کشف کند. با این حال ، این بدان معنا نیست که ما به هیچ وجه نباید سعی در کشف زمین داشته باشیم. در حقیقت ، اگر چیزی وجود دارد ، باید سعی کنیم تا جایی که می توانیم دنیای خود را ببینیم. مناظر زیبایی در زمین وجود دارد که می تواند مردم را با احساسات اخروی روبرو کند. هرکسی که در زندگی سفر نکرده باشد ، نمی تواند رازهای زمین را به درستی درک کند. اما سفر چیزهای دیگری بیش از دیدن مناظر است...

Read More