پلنیوم باکس-پلنیوم باکس اتاق تمیز-آژند کلین روم

می توانید مهم مشاوره اهمیت کارشناسان فن ای در انتخاب یک پلنیوم باکس مناسب صحیح عمل کنید. برای مشاوره و دانایی

توسط AKHBAREBARTAAAR در 14 بهمن 1400
می توانید مهم مشاوره اهمیت کارشناسان فن ای در انتخاب یک پلنیوم باکس مناسب صحیح عمل کنید. برای مشاوره و دانایی از ارزش اشکال باکس توزیع هوا اهمیت کارشناسان شرکت صنعتی رحمتی تماس حاصل کنید. باکس پلنیوم را می توانید متناسب مهم نیاز خویش در محیط آیتم لحاظ در متاع های متمایز مثل گالوانیزه و یا آلومینیومی تنظیم کنید. پلنیوم باکس اساسی توجه به نیاز محفظه در دو دسته گالوانیزه و یا این که آلومینیومی تنظیم می شود. با دقت به توضیحاتی که در نوشته دیتا شد پلنیوم با کس ها برای هوادهی یکنواخت و انتقال هوا و تعدیل فشار خروجی اهمیت طراحی منحصر به فرد ساخت می شود. بعد ها دهانه پلنیوم باکس ها کلیدی دقت به بعد ها پشت روزنه اسلوت گزینش می شوند . به جهت انتقال هوا به دریچه هایی مهم ارتفاع بلند از باکس توزیع هوا استفاده می شود. در طراحی پلنیوم باکس از ورق 5 دهم میلی متر اصلی فرآورده گالوانیزه استعمال می شود. باکس های انتقال هوا از کالا استیل و گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شوند و مهم ضخامت مختلف هستند. همانطور که گفتیم طول پلنیوم ها می تواند متفاوت باشد بنابراین تعداد دریچه های محل ورود هوا نیز متناسب دارای ارتفاع باکس پلنیوم تعبیه می شوند. در ادامه همین مطلب اصلی طراحی پلنیوم باکس و مزایای به کار گیری از آن آشنا خوا هیم شد. همانطور که در ظاهر پلنیوم باکس ها مشخص و معلوم می باشد یک جعبه در ایجاد آنان تعبیه شده میباشد که از آن به منظور تجمع هوا استفاده می شود. باکس ها تمامی سفارشی هستند و ابعادشان به نسبت ارتفاع و عرض محل مورد لحاظ متفاوتند. همانطور که گفته شد، پلنیوم باکس در بعدها متنوعی از ورق گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شود از همین رو ارزش آن به ابعاد و فرآورده ورق بستگی دارد. در اینجا اکثر به بررسی وب سایت پلنیوم باکس شاهرخی.